Despre LTRA

Cuvânt de salut

Vă suntem recunoscători pentru faptul că doriţi să cunoașteți mai multe informaţii despre instituţia noastră.

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” reprezintă o instituţie inovativă de învățământ preuniversitar. Modelul educaţional din liceu îmbină instruirea teoretică de calitate şi pregătirea practică. Procesul didactic este flexibil şi creativ prin organizarea instruirii pe module, diversificarea ofertei curriculare din contul orelor opţionale şi a cercurilor pe interese. În instituţie se pune accent pe educaţia personalizată, în care se ţine cont de particularităţile şi solicitările fiecărui elev, iar cu copii ce demonstrează capacităţi deosebite se organizează activitatea în baza unor programe individuale.

Direcţiile principale de activitate ale Liceului ”Aristotel” sunt: educația de calitate, activitatea ştiinţifică şi de creație, voluntariat și mentorat; pregătirea tinerilor pentru a obține performanțe în concursurile naţionale şi internaţionale; elaborarea programelor şi strategiilor destinate copiilor dotaţi; cooperarea cu instituţii de stat şi non-guvernamentale, organizaţiile internaţionale în domeniul educaţiei copiilor dotaţi şi talentaţi; prestarea serviciilor educaţionale, implicarea în activități de voluntariat în comunitate etc.

În întreaga perioadă de activitate a liceului, au fost înregistrate rezultate strălucite ale elevilor în cele mai diverse domenii de activitate: concursuri, conferinţe, seminare şi alte manifestări didactico-ştiinţifice.

Copiii care demonstrează capacităţi deosebite la învăţătură, sunt pasionați de activitatea științifică şi sunt implicați activ în diverse concursuri naţionale/internaționale, precum și activități de voluntariat, sunt aşteptaţi să se înscrie în concursul de admitere la Liceul ”Aristotel”.

Vă suntem recunoscători pentru faptul că doriţi să cunoașteți mai multe informaţii despre instituţia noastră.

Cu respect,

 directorul Liceului „Aristotel”

Misiune şi obiective

Misiunea instituţiei:

Misiunea instituţiei:

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” este promotor al valorilor umane, creează condiții pentru formarea/dezvoltarea unui elev cult, inteligent, creativ, capabil să se adapteze la orice situație, pregătit pentru condiții de schimbare de tip inovator. Strategia de bază este de a oferi comunității servicii educaționale de către un personal calificat în diferite domenii de activitate, personal care să dea dovadă de bună pregătire la nivel profesional, demonstrând responsabilitate, spirit de echipă, dorință de performanță, adaptabilitate și toleranță, iar tinerilor din liceu, oportunitatea de a se forma la nivelul cerințelor țării, în domenii de activitate de viitor, cerute de piața locurilor de muncă.

Misiunea învățământului liceal rezidă în asigurarea dezvoltării la elevi a competențelor definite prin Curriculumul național, consilierea și orientarea în alegerea traseului educațional sau profesional individual către învățământul superior și către formarea unei cariere în domeniul cercetării, inclusiv prin:

 1. identificarea, promovarea și instruirea elevilor dotați sub toate aspectele dezvoltării și integrării acestora într-o societate modernă;
 2. asigurarea excelenței în predare și educație, prin aplicarea strategiilor și tehnologiilor educaționale moderne;
 3. identificarea și valorificarea capacităților individuale ale fiecărui elev;
 4. pregătirea și inițierea elevilor în cercetări științifice fundamentale și aplicative, stimularea creativității elevilor, cultivarea spiritului de descoperire și al inovației;
 5. dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor, educarea lor în spiritul valorilor umane naționale și universale;
 6. formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală și profesională, să se integreze activ în viața socială.

Viziunea:

În calitatea de instituție educațională liceul activează pentru a presta servicii educaționale de calitate prin valorificarea multiplelor inteligențe ale copilului și a potențialului intelectual și fizic al elevilor în cadrul procesului educațional. Strategia de bază a actului managerial este asigurarea calității în educație, nu doar orientate spre rezultate și performanțe academice, dar mia cu seamă formarea/dezvoltarea competențelor ce tinde de valori, atitudini și abilități, necesare în viața actuală a elevului, dar și cea ce ține de viitor.

Instituția dispune de o structură eficientă și echitabilă de admiterea la studii și educație pentru toți copiii din țară, fără deosebire de naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență politică sau religioasă, stare a sănătății pentru care se acordă un sprijin permanent și consiliere pentru asigurarea calității.

Instituția de învățământ organizează și realizează procesul educațional de calitate, datorită valorificării eficiente de către cadrele didactice a resursele lor educaționale în raport cu finalitățile stabilite prin Curricula națională și programele educaționale. Drept consecință elevii demonstrează angajament și implicare eficienta în procesul educațional, dezvoltă potențialul fizic prin serviciile de suport oferite de instituție pentru promovarea unui mod sănătos de viață.

O altă finalitate propusă din această perspectivă este formarea continuă a personalului didactic pentru a menține un colectiv cu o înaltă calificare profesională, ce ar fi capabil să implementeze eficient cerințele curriculare în procesul didactic și dezvoltarea competențelor specifice în management la cadrele didactice. De asemenea este importantă și încurajarea proiectelor ce contribuie la studierea și promovarea bunelor practici și a modelelor pozitive în management educațional.

Obiectivele de bază și specifice:

În calitate de prima treaptă în procesul de formare a cadrelor de înaltă calificare, instituția își stabilește, ca obiectiv de bază,  identificarea, promovarea și instruirea elevilor capabili de performanțe înalte, care decid să opteze pentru studii superioare, o carieră și dezvoltare multilaterală personală.

De rând cu obiectivul principal, instituția are următoarele obiective specifice:

 1. a) realizarea idealului educațional al țării, specificat în Codul Educației al R. Moldova: formarea și dezvoltarea integrală a personalității, din perspectiva exigențelor culturale, axiologice, social-economice, științifice și politice ale societății democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale și integrării sociale și profesionale într-o societate a cunoașterii, în contextul valorilor europene.
 2. b) asigurarea excelenței în predare și învățare, prin aplicarea strategiilor și tehnologiilor educaționale moderne, inclusiv în baza potențialului științific și intelectual al instituțiilor de învățământ superior și de cercetare;
 3. c) inițierea și implicarea elevilor în cercetări științifice și aplicative, stimularea creativității elevilor, cultivarea spiritului de descoperire și al inovației;
 4. d) dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor, educarea lor în spiritul valorilor umane naționale și universale.

Istorie

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” (Liceul Academiei de Științe a Moldovei) are o istorie scurtă, dar destul de bogată, fiind recunoscut de către de comunitatea educațională pentru cultura sa organizațională specifică, performanțele înalte ale elevilor și proiectele implementate.

Liceul fost fondat în anul 2008 de către AȘM, în conformitate cu art.401 al Legii învățământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările și completările ulterioare, și întru executarea pct.9 al Programului “Copii dotați”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.347 din 23 martie 2005 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2005, nr.55-58, art.395) și Hotărârea Guvernului cu privire la crearea Liceului AȘM nr. 1342 din 23.11.2006 (Monitorul Oficial 184-185/1437, 01.12.2006). Instituția publică este înregistrată oficial la 12.06.2007.Prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 197 din 22 februarie 2018, fondatorul Liceul AȘM devine Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. MECC a emis Ordinul nr. 385, care prevede modificarea denumirii Liceul AȘM în Instituția Publică LICEUL TEORETIC REPUBLICAN „ARISTOTEL”. 

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” (Liceul Academiei de Științe a Moldovei) activează oficial de la 1 septembrie 2008. Liceul își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția R. Moldova, Codul Educației, Hotărârile de Guvern și actele normative elaborate de Ministerul Educației, Culturii și cercetării, altor acte normative.

Primul an de activitate s-a desfășurat în incinta Institutului de Chimie al AȘM, unde și-au făcut studiile 41 de elevi, fiind repartizați în trei clase de a X-a: două cu profil real și una cu profil umanist. O dată importantă pentru instituție este 1 septembrie 2009, când au fost date în exploatare noile edificii ale Liceului și Căminul.În anul de studii 2022-2023, în cadrul instituției își fac studiile 338 de elevi la profilurile umanist și real. În liceu activează 28 de cadre didactice (7 doctori în științe, 12 profesori care dețin gardul didactic superior, 4 – gradul didactic I și 5 – gradul didactic II, 6 conferențiari universitari).

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” este o instituție de învățământ preuniversitar de stat, non-profitabilă, care asigură elevilor o pregătire teoretică fundamentală, respectând ale planul-cadru elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, dar promovând și alternative, pornind de la multiplele inteligențe ale copilului.Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” este o instituție în care sunt promovate multiplele inteligențe ale copiilor, sunt educate bunele maniere, activismul civic, voluntariatul și responsabilitatea. Este susținută inițiativa elevilor și a organelor autoconducerii școlare ce-i reprezintă, sunt cu succes promovate valorile persoanei, familiei și ale comunității.

Elevii sunt implicați activ în olimpiadele de la disciplinele școlare (la nivel municipal, republican și internațional), în concursurile școlare, în diverse conferințe științifice, forumuri pentru tineret, competiții sportive etc. Rezultatele academice ale elevilor bucură, instituția se plasează pe primele locuri în țară, după rezultatele înregistrate la examenele de BAC, olimpiade republicane și diverse concursuri.

Pe parcursul ultimilor ani s-a reușit să întreprindă mai multe reforme, printre care implementarea unui Plan-cadru individualizat, care pune în valoare multiplele inteligente ale copilului. Liceul este prima instituție din țară care a implementat un plan-cadru individualizat, adaptat intereselor elevilor, unde se studiază mai puține discipline școlare: 7 discipline de bază (în loc de 14 din planul-cadru de bază) și mai multe discipline opționale selectate de către elevi. Accentul se pune pe pregătirea academică mai calitativă a elevilor, prin extensiile pe care le aveau la disciplinele selectate (unde elevii au posibilitatea să exerseze practic cunoștințele acumulate și deprinderile formate), pe discipline opționale mai variate.

Un element de noutate este și faptul că elevii beneficiază deja de 8 ani de un program vocațional excelent, având posibilitatea de a se implica în acțiuni de voluntariat, să se ocupe cu activitatea de cercetare sau culturală. Este important și faptul că elevii pot efectua aceste activități nu doar în incinta liceului, dar și în comunitate, prin acorduri de parteneriat încheiate cu alte instituții de stat sau private, ONG, biblioteci. Liceul este prima instituție din învățământul secundar din republică care a fost acreditată, obținând dreptul, în calitate de instituție-gazdă, să gestioneze activitățile de voluntariat, în care elevii se implică cu plăcere.

Prioritățile administrației și a cadrelor didactice sunt crearea condițiilor bune pentru elevi, într-o școală prietenoasă copilului, pe asigurarea performanțelor înalte și pregătirea tinerilor pentru integrarea în viața socială, dar și pe calificarea profesională a cadrelor didactice.

Mai multe proiecte sunt implementate în liceu, precum organizarea sistemului de evaluare, bazat pe aplicarea notelor doar la evaluările sumative în baza criteriilor stabilite din timp și cunoscute de către elevi, introducerea uniformei școlare pentru elevi, studierea limbii engleze drept limba de bază etc.

Mai multe despre LTRA

Orice instituţie de învăţămînt este inedită, adică se deosebeşte de alte instituţii prin anumite particularităţi. Aici venim să vă prezentăm particularităţile unicale ale LTRA:

Caracteristici ale Liceul Teoretic Republican ”ARISTOTEL”

 • Instituția de stat asigură procesul educațional, fără anumite taxe suplimentare sau plăți în Asociația părinților;
 • Activează cu succes Consiliul elevilor, organ ales de către elevi prin concurs și care organizează de sine stătător activitățile planificate prin intermediul celor 10 departamente din care fac parte toți liceenii;
 • Elevii poartă uniformă școlară (costum de culoare albastră, cămașă albă), care este apreciată ca fiind o afirmare distinctă a liceenilor, în special simbolul principal – cravata de culoare azurie;
 • Activează cu succes radioul școlar și TV-Media, unde sunt plasate informații utile, iar la fiecare pauză există un fon muzical în hol și pe coridoare, piese muzicale selectate conform doleanțelor adolescenților;
 • Se implementează un program specific de mentorat, unde liceenii acordă suport altor elevi, organizează activități extrașcolare prin intermediul cercurilor și a cluburilor pe interese;
 • Este amenajată o sală specială destinată evaluărilor sumative, desfășurate conform unui grafic conceptual al tuturor evaluărilor planificate pe parcursul semestrului, iar elevii cunosc din timp când au loc acestea. Testele sunt apreciate obiectiv în baza unor criterii cunoscute din timp de către elevi;
 • Elevii nu sunt obligați să îndeplinească teme pentru acasă, dar li se propun sarcini de extindere pe termen lung destinate pregătirii pentru evaluările sumative și a tezele semestriale, precum și pentru proiectele cu caracter practic;
 • Este amenajată o cantină cu alimentație  de tip „bufet suedez” pentru elevii din liceu și un cămin cu condiții decente de trai, precum și o sală  pentru lucru independent destinată elevilor din mun. Chișinău;
 • În holul Liceului activează o bibliotecă vie, unde tradițional se realizează schimbul liber de cărți, fără implicarea nemijlocită a bibliotecarului;
 • Elevii se organizează pe clase sau grupe de interese în pregătirea și desfășurarea activităților tematice planificate și cele ad-hoc, bazate pe autoconducere și punerii în valoare a inteligențelor multiple ale subiecților;
 • Există o concurență sănătoasă între elevi, pentru atingerea performanțelor academice, locuri la olimpiade republicane, conferințe științifice și concursuri tematice;
 • Elevii își pot organiza un orar flexibil, planificând totodată în timpul liber activități de dezvoltare personală și orientare în carieră;
 • Extinderea unor servicii educaționale complementare pentru elevi și părinți;
 • Liceul Teoretic Republican ,,Aristotel”  devine un Centru comunitar educațional;
 • Câteva domenii sunt de răsunet republican și internațional: performanțe academice; rezultatele elevilor la BAC, rezultatele la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, activitatea cluburilor pe interese (Debate), activități de voluntariat și mentorat, diverse activități extra-curriculare.

 

 

Vă sugerăm să explorati rubrica "Absolvenţi/Statistici", pentru a întelege mai bine poziţionarea Liceului AŞM comparativ cu alte licee. Succes!